21.05.15

Інструменти глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі для малих і середніх підприємств

Інструменти глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі для малих і середніх підприємств
Чому ЄС підтримує малі і середні підприємства в Грузії, Молдові та Україні?
27 червня 2014 року Грузія, Молдова і Україна підписали Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Мета цих угод – сприяти економічному розвитку, довгостроковій стабільності, ефективності і передбачуваності бізнесу. Угоди про асоціацію є також підґрунтям для встановлення глибоких і всеосяжних зон вільної торгівлі (ГВЗВТ). Вони, своєю чергою, створять нові торговельні можливості, збільшать прямі іноземні інвестиції, сприятимуть економічній модернізації і підвищать зайнятість у цих трьох країнах.
ГВЗВТ у докорінний спосіб змінять бізнесові правила і положення у кожній з країн. Ці зміни вплинуть не лише на експортерів у Євросоюз, але й на всі компанії – адже внутрішньодержавний бізнесовий клімат також повинен бути наближений до європейських стандартів. Ці зміни також можуть викликати певні проблеми для малих і середніх підприємств. Бізнесу, для адаптації до нових умов, потрібні будуть додаткові навички та більше фінансових ресурсів.
Реагуючи на ці потреби, Європейська Комісія спільно з Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції і розвитку ввела в дію Інструмент ГВЗВТ для малих і середніх підприємств. Цей Інструмент є невіддільною частиною Флагманської ініціативи малих і середніх підприємств. Вона є широкомасштабною регіональною ініціативою ЄС; її мета – надавати підтримку малим і середнім підприємствам країн-учасниць Східного партнерства у подоланні проблем, які є завадою для повного розкриття їхнього потенціалу. Інструмент доповнить програми Євросоюзу у кожній країні, яка допомагає малому бізнесу зростати і готуватися до нових ринкових можливостей у зв'язку із ГВЗВТ, і допоможе владі цих країн впроваджувати Угоди про асоціацію.
Який розмір фінансування буде доступним?
Інструмент ГВЗВТ для малих і середніх підприємств отримає з бюджету ЄС приблизно 200 млн. євро грантів. Очікується, що цей внесок дозволить малому і середньому бізнесу у цих трьох країнах розблокувати нові інвестиції на щонайменше 2 млрд. євро, що фінансуватимуться переважно новими кредитами, підтриманими Інструментом.
Що саме фінансуватиметься і хто отримає фінансування?
  • Фінансування допоможе малим і середнім підприємствам скористатися новими торговельними можливостями з ЄС та в межах регіону, які були відкриті завдяки ГВЗВТ;
  • Фінансування поліпшить доступ малих і середніх підприємств до фінансування, дозволяючи їм у такий спосіб здійснювати необхідні інвестиції для стимулювання власної конкурентоздатності;
  • Стаючи бізнесовими партнерами прямих іноземних інвесторів, фінансування дозволить малим і середнім підприємства інтегруватися у всесвітні ланцюги створення цінностей;
  • Фінансування сприятиме тому, аби малі і середні підприємства відповідали новим санітарним, фітосанітарним, технічним стандартам і стандартам якості, а також тому, аби дотримувалися заходи із захисту довкілля. Від цього отримають користь місцеві споживачі, а також збільшиться експорт до ЄС та до країн, які не є його членами.

Інструмент ГВЗВТ для малих і середніх підприємств досягне десятків тисяч представників малого і середнього бізнесу, а також сотні тисяч їхніх працівників, постачальників і надавачів послуг у Грузії, Молдові та Україні. Цю ініціативу створено для того, аби допомогти малим і середнім підприємствам втілити в життя зміни, необхідні для отримання найбільш максимальної користі від нових бізнесових можливостей.
Безпрецедентні інвестиції, які Інструмент ГВЗВТ для малих і середніх підприємств робитиме в реальну економіку, зроблять свій внесок у поліпшення бізнесового середовища. У такий спосіб місцеві банківські сектори, бізнесові служби малих і середніх підприємств, торговельна інфраструктура та інфраструктура якості, а також загальний бізнесовий клімат – усі, створюючи доброчесний цикл зростання і роблячи свій внесок у потужне підвищення рівня зайнятості, отримають величезну користь від Інструменту.
Як працюватиме Інструмент ГВЗВТ для малих і середніх підприємств?
Інструмент складається з низки програм, які впроваджуватимуться Європейським інвестиційним банком і Європейським банком реконструкції і розвитку. Малі та середні підприємства зможуть скористатися грантами ЄС через доступ до чотирьох типів підтримки. Йдеться, зокрема, про таке: 
Інструмент розподілу ризиків: поліпшити кредитні умови для малих і середніх підприємств, зменшуючи ризики європейських і місцевих фінансових інституцій під час надання їм позик;
Управління валютними ризиками: дозволити малим і середнім підприємствам позичати у національній валюті за доступними відсотками;
Інвестиційні стимули: зменшити інвестиційні витрати за допомогою стимулювання малих і середніх підприємств до удосконалення їхніх технологічних і виробничих процесів і процесів з надання послуг для того, аби вони могли відповідати стандартам і нормам ЄС;
Технічна допомога: низка спеціально розроблених проектів з підтримки малих і середніх підприємств та інших зацікавлених сторін (інституцій з підтримки бізнесу) через визначення інвестицій, що відповідають вимогам ГВЗВТ; допомога у підготовці та фінансуванні планів з отримання банківських кредитів; визначення нових ринкових можливостей, що їх пропонує ГВЗВТ; сприяння у поліпшенні нормативно-правового середовища і політичного клімату цих трьох країн.
Інструмент супроводжуватиметься проведенням комунікаційної діяльності. Це необхідно для підняття обізнаності серед малих і середніх підприємств щодо підтримки, яка є доступною для них, та шляхів найліпшого користування такою підтримкою.

The DCFTA Facilities for SMEs

Why is EU supporting SMEs in Georgia, Moldova and Ukraine?
On 27 June 2014, Georgia, Moldova and Ukraine signed Association Agreements (AA) with the European Union (EU). These agreements aim at fostering economic development, long-term stability, efficiency and predictability to businesses. AAs are also the basis for the creation of Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTA), which in turn will create new trade opportunities, boost foreign direct investments, economic modernisation and create new jobs in these three countries.
DCFTA will fundamentally change the business rules and regulations within each country. The changes will affect not only exporters to the EU, but all companies, as the domestic business environment will also need to be aligned with EU standards. These changes may be particularly challenging for SMEs, which may need extra skills and more financial resources to adapt.
To reply to these needs, the European Commission - jointly with the European Investment Bank (EIB) and the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)– has put in place the DCFTA Facility for SMEs. The DCFTA Facility for SMEs is an integral part of the SME Flagship Initiative, a wide-ranging regional initiative of the EU, which aims to provide support to SMEs in the Eastern Partnership to tackle the challenges impeding them from reaching their full potential. The Facility will complement the EU programmes in each country that help small businesses grow and prepare for the new market opportunities of the DCFTA and help national authorities to implement their Association Agreements.
How much funding will be available?
The DCFTA Facility for SMEs will receive approximately €200 million of grants from the EU budget. This contribution is expected to unlock at least €2 billion of new investments by SMEs in the three countries, to be financed largely by new loans supported by the Facility.
What will be funded and who will receive it?
The funding will:
  • Help SMEs to seize new trade opportunities with the EU and within the region which have been opened up thanks to the DCFTA;
  • Improve access to finance for SMEs, enabling them to make the necessary investments to increase their competitiveness;
  • Allow SMEs to integrate into global value chains by becoming business partners of foreign direct investors ;
  • Enable SMEs to comply with new sanitary, phytosanitary, technical and quality standards, as well as with environmental protection measures, thereby benefiting local customers and boosting exports to the EU and beyond.

The DCFTA Facility for SMEs will reach tens of thousands of SMEs and their hundreds of thousands of employees, suppliers and service providers in Georgia, Moldova and Ukraine, and is designed to support SMEs in making the changes required to benefit most from the new business opportunities.
The unprecedented investments that the DCFTA Facility for SMEs will inject in the real economy will also contribute to improvements in the business environment: the local banking sectors, business services to SMEs, trade and quality infrastructure, and the overall business climate will all benefit greatly from the Facility, creating a virtuous cycle of growth and contributing to significant job creation.
How will the Facility work?
The DCFTA Facility consists of a set of programmes to be implemented by EIB and EBRD. SMEs will benefit from the EU grants by accessing four types of support:
Risk sharing instruments: to improve credit conditions for SMEs by reducing the risk for European and local financial institutions in lending to them;
Currency hedging: to allow SMEs to borrow in local currency at accessible rates;
Investment incentives: to reduce investment costs by providing incentives for SMEs to upgrade their technology and production/service processes in order to comply with EU standards and regulations;
Technical assistance: a range of specifically designed projects to support SMEs and other stakeholders (business support insitutions) by identifying investments complying with DCFTA requirements; helping prepare business and financing plans to get bank credits; identifying new market opportunities opened by the DCFTA; as well as fostering improvements in the regulatory and policy environments of the three countries.
The Facility will be accompanied by communication activities to raise awareness amongst SMEs of the support available to them and how to make best use of it.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.