08.05.15

Комісія оцінює виконання Україною та Грузією Плану дій з візової лібералізації
Брюссель, 8 травня 2015

Комісія оцінює виконання Україною та Грузією Плану дій з візової лібералізації

Напередодні саміту Східного партнерства, який відбудеться 21-22 травня в Ризі, що стане важливою віхою у співпраці з країнами Східного партнерства, Комісія опублікувала два звіти про прогрес у виконанні Україною та Грузією їхніх Планів дій з візової лібералізації (ПДВЛ). Це знак визнання Комісією своїх зобов'язань та швидкості заходів, вжитих цими країнами.
Встановлено, що незважаючи на виняткові обставини, з якими на сьогодні зіткнулась Україна, було досягнуто значного прогресу в імплементації другої фази ПДВЛ. Значні зусилля, які були вжиті українською владою, призвели до злагодженого законодавства, а також зобов'язань інституційних реформ. Для втілення рекомендацій включених в даний звіт необхідні сталі зусилля всіх зацікавлених сторін.
Ключовими пріоритетами є імплементація нормативно-правової та інституційної бази, зокрема в таких областях, як надання притулку, боротьба з корупцією, організованою злочинністю, торгівлею людьми та дискримінацією. Виконання заходів, зазначених в даному звіті, дозволить Україні завершити реалізацію всіх критеріїв другої фази ПДВЛ.
Протягом короткого періоду часу Грузія досягнула значного прогресу, що в цілому відповідає критеріям другої фази ПДВЛ. Попри те, що було впроваджено нормативно-правову та інституційну базу, а також попри те, що інституційно-організаційні практики у чотирьох блоках ПДВЛ у цілому відповідають європейським та міжнародним стандартам, Грузія все ж повинна виконати рекомендації, що залишаються; задля цього знадобляться постійні зусилля усіх зацікавлених зусиль, залучених до процесу
Ключовим пріоритетом є стійке виконання нормативно-правової та інституційної бази, зокрема в сфері надання притулку, боротьби з корупцією, торгівлею людьми, та наркотиками. Виконання заходів, зазначених в даному звіті, дозволить Грузії завершити реалізацію всіх критеріїв другої фази ПДВЛ.
Комісар з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулус сказав: «Діалог з питань візової лібералізації є важливим стимулом реформ в сфері юстиції та внутрішніх справ. Грузія та Україна показали високу відданість виконанню критеріїв другої фази ПДВЛ. Дуже важливо, щоб ця нелегка робота тривала протягом найближчих місяців

Комісія продовжить свій моніторинг і зробить все необхідне для підтримки Грузії та України протягом всього процесу, як це було зроблено в минулі роки, та оприлюднить звіт про прогрес у виконанні ПДВЛ до кінця 2015 року.

Контекст

Підвищена мобільність громадян в безпечному та добре керованому середовищі є однією з основних цілей Східного партнерства. Для цього ЄС здійснює діалог з питань візової лібералізації із зацікавленими країнами-партнерами.
Основним інструментом діалогу є План дій з візової лібералізації, що розроблено спеціально для кожної країни-партнера і структуровано навколо чотирьох блоків, що стосуються
i) захисту документів, включно з біометричними;
ii) інтегрованого управління кордонів, міграцією та надання притулку;
iii) громадського порядку та безпеки;
iv) зовнішніх відносин та фундаментальних прав.
План дій складається з критеріїв: критерії першої фази стосуються загальної структури політики (законодавство та інститутів) і покликані прокласти шлях до критеріїв другої фази, пов'язаних з ефективною та повноцінною імплементацією відповідних заходів.

  • Візовий діалог між Україною та ЄС був започаткований 29 жовтня 2008 року; ПДВЛ був наданий Україні 22 листопада 2020 року. Сьогоднішній звіт про прогрес у виконанні ПДВЛ є уже п'ятим в своєму роді та першим з часу переходу на оцінювання критерії другої фази ПДВЛ - травень 2014 - (IP/14/613). Комісія продовжить допомогу Україні в процесі імплементації ПДВЛ та, залежно від досягнутого прогресу, вона оприлюднить наступний звіт до кінця 2015 року.
  • Візовий діалог між ЄС та Грузією був започаткований 4 червня 2012 року (IP/12/561) ПДВЛ був наданий Грузії 25 лютого 2013. Сьогоднішній звіт про прогрес у виконанні ПДВЛ є третім у своєму роді. Комісія продовжить допомогу Грузії в ході імплементації ПДВЛ та, залежно від досягнутого прогресу, вона оприлюднить наступний звіт до кінця 2015 року.

Корисні посилання

Третій звіт про прогрес у виконанні Грузією Плану дій з візової лібералізації
П'ятий звіт про прогрес у виконанні Україною Плану дій з візової лібералізації
Веб-сайт Генерального директорату з питань міграції та внутрішніх справ
Веб-сайт Комісара Дімітріс Аврамопулос
ЕЕАS веб-сайт щодо взаємин між ЄС та Грузією
ЕЕАS веб-сайт щодо взаємин між ЄС та Україною
Brussels, 8 May 2015

Commission assesses the implementation of Visa Liberalisation Action Plans by Ukraine and Georgia

Ahead of the Eastern Partnership Summit in Riga on 21-22 May, which will be an important milestone in the cooperation with the Eastern Partnership countries, the Commission is issuing two progress reports on the implementation by Georgia and Ukraine of their respective Visa Liberalisation Action Plans (VLAP). This is a sign of the Commission's commitment and of the pace of the measures being taken by the two countries.
The assessment found that, despite the exceptional circumstances that Ukraine currently faces, the progress achieved in the implementation of the second phase benchmarks of the VLAP has been noteworthy. The significant effort made by the Ukrainian authorities led to a coherent legislative framework and commitment to institutional reforms. Sustained efforts by all stakeholders involved will be needed to implement the recommendations included in the present report.
The key priority is the sustainable implementation of the legal and institutional framework, in particular in the areas of asylum, anti-corruption, organised crime, trafficking in human beings and anti-discrimination. Fulfilling the actions required in this report would allow Ukraine to complete its implementation of all the VLAP's second-phase benchmarks.
Georgia's progress has been significant in a short period of time and is broadly in line with the second-phase benchmarks. While the legislative and institutional framework in place and the integrity of the institutional and organisational practices across the four blocks of VLAP generally comply with the European and international standards, Georgia still needs to address the remaining recommendations and sustained efforts by all stakeholders involved will be needed.
The key priority is the sustainable implementation of the legal and institutional framework, in particular in the areas of asylum, anti-corruption, trafficking in human beings and drugs. Fulfilling the actions required in this report would allow Georgia to complete its implementation of all the VLAP's second-phase benchmarks.
Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, Dimitris Avramopoulos said: "The visa liberalisation dialogue is an important driver of reforms in the area of Justice and Home Affairs. Georgia and Ukraine showed great commitment in fulfilling the VLAP benchmarks under the second phase. It is crucial that this hard work continues in the months to come."

The Commission will continue to monitor and to do its utmost to support Georgia and Ukraine throughout the process, as it has been doing in the past years and will report on progress by the end of 2015.

Background

The enhanced mobility of citizens in a secure and well-managed environment is one of the core objectives of the Eastern Partnership. To this end, the EU carries out Visa Liberalisation Dialogues with interested partner countries.
The main tool of the dialogue is the Visa Liberalisation Action Plan which is tailor-made for each partner country and structured around four blocks concerning
i) document security, including biometrics;
ii) integrated border management, migration management, asylum;
iii) public order and security;
iv) external relations and fundamental rights.
The Action plan contains two tiers of benchmarks: first-phase benchmarks concerning the overall policy framework (legislation and institutions) are set to pave the way for the second-phase benchmarks relating to effective and sustainable implementation of the relevant measures.

  • The EU-Ukraine Visa Liberalisation Dialogue was launched on 29 October 2008 and the VLAP was presented to Ukraine on 22 November 2010. Today's progress report is the fifth of its kind - the first since the assessment of the benchmarks under the second phase of the VLAP has been launched in May 2014 (IP/14/613). The Commission will continue to assist Ukraine in the implementation of the VLAP and, depending on the progress achieved, it will issue the next report by the end of 2015.
  • The EU-Georgia Visa Liberalisation Dialogue was launched on 4 June 2012 (IP/12/561) and the VLAP was presented to the Georgian authorities on 25 February 2013. Today's report is the third one. The Commission will continue to assist Georgia in the implementation of the VLAP and, depending on the progress achieved, it will issue the next report by the end of 2015.

Useful Links

Third progress report on the implementation by Georgia of the action plan on visa liberalisation
Fifth progress report on the implementation by Ukraine of the action plan on visa liberalisation
Directorate General for Migration and Home Affairs Website
Website of Commissioner Dimitris Avramopoulos
EEAS website on EU-Georgia Relations
EEAS website on EU-Ukraine Relations


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.