17.12.15

Який вплив на місцевому рівні матиме Угода про асоціацію?


Київ, 17 грудня, 2015 року

ЄС допомагає Україні реформувати енергетичний сектор

Європейський Союз надав Україні перший транш у розмірі 5 мільйонів євро в рамках програми ЄС «Підтримка впровадження енергетичної стратегії України». Програма допоможе Україні зменшити рівень забруднення довкілля, пов'язаного з виробництвом електроенергії, а також реформувати ринок електроенергії, покращити якість нафтопродуктів. Програма також підтримуватиме облаштування сховищ для нафти та нафтопродуктів. Загальний бюджет програми становить 45 мільйонів євро.
Визнаючи важливу роль енергетичного сектору в відносинах між Україною та Європейським Союзом, у 2013 році ЄС підписав фінансовий договір з Україною у рамках програми «Підтримка впровадження енергетичної стратегії України». Програма упроваджується у формі нецільової бюджетної допомоги, зокрема надання фінансування від ЄС для національного бюджету України при виконанні певних зобов'язань.
Загальною метою програми ЄС є підтримка енергетичних потреб економіки і суспільства України безпечним, ефективним і ощадним шляхом, а також підтримка України у виконанні своїх зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, які також передбачає Угода про асоціацію/ГВЗВТ. Програма спрямована на 3 пріоритетні сфери:
- Зменшення забруднення навколишнього середовища, пов'язаного із виробництвом електроенергії та просування у втіленні реформи ринку електроенергії;
- Покращення кості нафтопродуктів та посилення системи контролю якості пального;
- Створення системи сховищ нафти та нафтопродуктів.
Ян Томбінський, Голова Представництва ЄС в Україні, заявив: «Перший транш в рамках цієї програми є визнанням того, що Україна рухається в правильному напрямку реформування енергетичного сектору. Ми настійно заохочуємо до подальших кроків, зокрема, до прийняття закону про регулятора, ринок електроенергії, низки законів про енергоефективність, а також прийняття рішень щодо розподілу функцій Нафтогазу. ЄС рішуче продовжуватиме підтримувати реформи України в енергетичному секторі».
Сьогодні було надано фіксований транш у розмірі 5 мільйонів євро. Наступні транші будуть надані у відповідності до виконання певних умов, зокрема, за показниками результативності у 2015-2017 роках. Оскільки енергетична стратегія України є орієнтиром програми, наступні транші ЄС будуть надані за умови прийняття нової/переглянутої енергетичної стратегії, яка відповідатиме зобов'язанням ЄС у рамках Угоди про асоціацію/ГВЗВТ та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
З 2007 року бюджетна підтримка України є головним інструментом співпраці між ЄС та Україною. Бюджетна підтримка розглядається як частина широкого спектру співпраці, до якої входить політичний діалог, фінансові транші, оцінка виконання вимог і розвиток потенціалу на основі партнерства і взаємної відповідальності.
Детальнішу інформацію про інструмент програм бюджетної підтримки від ЄС, а також про поточні програми секторальної бюджетної підтримки України можна знайти за посиланням:
Довідкова інформація
Програма ЄС із фінансової та технічної співпраці підтримує перспективний план дій України щодо впровадження реформ. Більше 250 проектів нині здійснюються в широкому спектрі галузей, регіонів і міст України. Допомога ЄС зосереджується зокрема на підтримці демократичного розвитку і правильного керування, реформ регулювання й зміцнення адміністративного потенціалу, розвитку інфраструктури та ядерної безпеки. Фінансування ЄС проектів в Україні здійснюється у формі грантів, контрактів і зростаючої підтримки бюджету.
Kyiv, December 17, 2015

EU helps Ukraine to reform its energy sector

The European Union has disbursed the first tranche of € 5 million in the framework of the EU-funded programme "Continued support for the implementation of Ukraine`s energy strategy". The programme will help Ukraine to reduce environmental pollution related to electricity generation, to reform the electricity market, to improve the quality of oil products as well as will support setting up of oil and oil products stocks. Total programme value is € 45 million.
Acknowledging the key role of the energy sector in the EU-Ukraine cooperation, the EU signed the Financing Agreement with Ukraine for the programme "Continued support for the implementation of Ukraine`s energy strategy" in 2013. The programme is implemented in the form of untargeted budget support that involves the transfer of EU funds to the national budget of Ukraine when certain conditions are met.
The overall objective of this EU-funded programme is to provide for the energy needs of the Ukrainian economy and society in a safe, efficient and economical way, and to support alignment with Ukraine`s commitments in the Energy Community Treaty as also reflected in the Association Agreement/DCFTA. The programme focuses on three priority areas:
- reduction of the environmental pollution related to electricity generation and progress towards electricity market reform;
- improvement of oil products quality and strengthening the fuel quality control system;
- set up of the system of oil and oil products stocks.
Jan Tombinski, Head of the EU Delegation to Ukraine, stated: "The first payment under this programme is a recognition that Ukraine has moved in the right direction with regard to energy sector reform. We strongly encourage further steps such as adoption of the regulator's law, of an electricity market law, of energy efficiency laws, and of decisions on Naftogaz unbundling. The EU will continue to firmly support Ukraine's reform process in the energy sector."
The fixed tranche of EUR 5 million was disbursed today. Further disbursements of three variable tranches will be conditional upon fulfilment of specific conditions, including performance indicators, in the course of 2015-2017. As the Energy Strategy of Ukraine is a reference point for this programme, the adoption of the new/revised Energy Strategy compliant with Ukraine`s commitments in the Association Agreement/DCFTA and the Energy Community Treaty is a condition for further disbursements.
Since 2007, the European Union uses budget support as a key instrument in its cooperation with Ukraine. Budget support is seen as a part of an overall country cooperation package, which involves policy dialogue, financial transfers, performance assessment and capacity-building, based on partnership and mutual accountability.
Further information on the instrument of EU budget support programmes and on ongoing sector budget support programmes in Ukraine is available through the following link: 
Background information
The EU programme of financial and technical cooperation supports Ukraine's ambitious reform agenda. More than 250 projects are currently being carried out across a wide-range of sectors, regions and cities in Ukraine. EU assistance focuses in particular on support for democratic development and good governance, regulatory reform and administrative capacity building, infrastructure development and nuclear safety. EU funding for projects in Ukraine is provided in the form of grants, contracts and increasingly budget support.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.