22.12.15

ЄС підтримує ядерну безпеку, покращуючи поводження з радіоактивними відходами в Україні


ЄС підтримує ядерну безпеку, покращуючи поводження з радіоактивними відходами в Україні

 Київ, 22 листопада 2015 року
Європейський Союз та його українські партнери успішно виконали проект, спрямований на вдосконалення загальної стратегії поводження за радіоактивними відходами на активних та зупинених атомних електростанціях України. Цей проект з бюджетом 1,8 мільйона євро було профінансовано в рамках Інструменту Європейського Союзу зі співпраці у сфері ядерної безпеки.
У рамках проекту було виконано всесторонній аналіз систем поводження з радіоактивними відходами, що діють сьогодні на українських атомних електростанціях, та їх порівняння з найкращою міжнародною практикою. Ґрунтуючись на цьому аналізі, проект надав всесторонні рекомендації щодо технологій, установок та систем для поводження з радіоактивними відходами і переробки їх на активних та зупинених атомних електростанціях. Ці рекомендації було прийнято для впровадження бенефіціарами проекту – Міністерством енергетики і вугільної промисловості України та Державним агентством України з управління зоною відчуження.
Зокрема, результатами проекту стали нові процеси, концепції та специфікації, які цілком відповідають найкращій міжнародній практиці щодо систем, пов'язаних зі скороченням радіоактивних відходів, удосконаленням обліку та контролю і дезактивацією обладнання та елементів (під час підготовкидо звільнення їх від регуляторного контролю), а також щодо комплексного навчання.
Проект було виконано у рамках контракту з компанією Nukem Technologies Engineering Services GmbH.
Передумови
Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції ЄС започаткував програму ядерної безпеки у рамках ТАСІС (Технічна допомога Співдружності Незалежних Держав). З 1991 по 2006 рік у рамках програми було надано близько 1,3 мільярда євро на проекти з ядерної безпеки та захисту, з яких на проекти технічної допомоги в Україні припало понад 560 мільйонів євро. З 2007 по 2013 рік ЄС поширив свою допомогу у сфері ядерної безпеки на країни з-поза меж ЄС у рамках Інструменту співпраці у сфері ядерної безпеки (ІСЯБ); для них загальний розмір наданого бюджету становив 524 мільйони євро. У червні 2014 року було узгоджено стратегію виконання другої фази ІСЯБ (2014-2020 роки), в рамках якої на проекти з ядерної безпеки було виділено додаткові 225 мільйонів євро. Наразі сумарні зобов'язання на користь України в рамках ІСЯБ становлять близько 300 мільйонів євро.
Зокрема, ЄС є головним донором Чорнобильського фонду «Укриття» (ЧФУ) та Рахунку ядерної безпеки (РЯБ), управління якими здійснює ЄБРР від імені міжнародного співтовариства. Загальна сума міжнародних внесків у ці фонди наразі становить близько 1,8 мільярда євро. Понад третина цих внесків надійшла від ЄС, і подальші зобов'язання наразі становлять близько 470 мільйонів євро. Введення в експлуатацію фонд «Укриття» очікується в 2017 році.
Для отримання детальнішої інформації просимо звертатися до:
пана Р.Кости, Керівника проекту від підрозділу DEVCO Європейської Комісії; e-mail: rui.costa@ec.europa.eu
пані Л.Близнюкової, НАЕК «Енергоатом»; e-mail: l.blyznyukova@direkcy.atom.gov.ua
пані Л.Зінкевич, Державне агентство України з управління зоною відчуження; e-mail: raw@dazv.gov.ua
пана Т.Зайпольта (Mr T Seipolt), керівного директора NUKEM Technologies Engineering Services; e-mail: thomas.seipolt@nukemtechnologies.de
 

The EU supports nuclear safety through the improved management of radioactive waste in Ukraine 

Kyiv, 22 November 2015
The European Union together with its Ukrainian Partners has successfully implemented a project aimed at improving the overall radioactive waste management strategy in Ukrainian operational and shutdown Nuclear Power Plants. This €1.8 million project was financed by the European Union's Instrument for Nuclear Safety Cooperation.
The project carried out a comprehensive analysis of the radioactive waste management systems currently in force in Ukrainian Nuclear Power Plants and compared them with best international practices. Based on this analysis the project provided comprehensive recommendations regarding technologies, facilities and systems for radioactive waste management and processing in operational and shutdown Nuclear Power Plants. These recommendations were accepted for adoption by the project beneficiaries, the Ministry of Energy and Coal Industry of Ukraine and the State Agency of Ukraine for the Management of the Exclusion Zone.
In particular, the project delivered new processes, concepts and specifications that are fully in line with international best practices for systems related to radioactive waste generation reduction, improved accounting and inventory, and decontamination of equipment and components (in preparation for their release from regulatory control) as well as comprehensive training.
The project was implemented through a contract with Nukem Technologies Engineering Services GmbH.
Background
Following the Chornobyl accident, the EU launched a nuclear safety programme under TACIS (Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States) which, between 1991 and 2006, allocated some €1.3 billion to nuclear safety and security projects, with over €560 million of technical assistance projects implemented in Ukraine. From 2007 to 2013, the EU expanded its nuclear safety assistance to third countries under the Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC) with a total budget allocation of €524 million. In June 2014, the strategy for the implementation of Phase 2 of the INSC (2014 – 2020) was agreed, committing an extra €225 million for nuclear safety projects. To date, about €300 million have been committed for Ukraine under the INSC.
In particular, the EU has been a major contributor to the Chornobyl Shelter Fund (CSF) and to the Nuclear Safety Account (NSA) managed by the EBRD on behalf of the International Community. Total international contributions to these funds amount today to some €1.8 billion. More than a third of these contributions come from the EU with about €470 million committed to date. The Shelter is expected to be commissioned in 2017.
For more information, please contact:
Mr R. Costa, European Commission DEVCO Project Manager; e-mail: rui.costa@ec.europa.eu
Mrs L. Blyznyukova, NNEGC Energoatom; e-mail: l.blyznyukova@direkcy.atom.gov.ua
Mrs L. Zinkevych, State Agency of Ukraine for the Management of Exclusion Zone; e-mail: raw@dazv.gov.ua
Mr T. Seipolt, Managing Director of NUKEM Technologies Engineering Services; thomas.seipolt@nukemtechnologies.de


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.