18.12.15

Який вплив на місцевому рівні матиме Угода про асоціацію?

Київ, 18 грудня, 2015 року

Який вплив на місцевому рівні матиме Угода про асоціацію?


16-17 грудня в рамках проекту "Рада за Європу" в Одеській та Херсонській обласних радах відбулись семінари-круглі столи на тему "Угода про асоціацію між Україною та ЄС: регіональний вимір".  Депутати обласних, міських та районних рад, а також представники громадськості обговорили аспекти імплементації Угоди про Асоціацію. Заходи відбулись за підтримки Одеської та Херсонської обласних організацій Комітету виборців України та сприяння Одеської та Херсонської облради та ОДА. 
Учасники мали нагоду дізнатись про загальну архітектуру Угоди, стан виконання, положень про поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі, про можливості, які відкриває Угода для регіонального розвитку. 
"Місцеві депутати, які знаходяться найближче до людей, мають можливість інформувати населення про Угоду. Тому успішність реалізації положень Угоди значною мірою залежить від здатності представників місцевої влади пояснити суть і завдання Угоди", - вважає Роберт ХОРОЛЬСЬКИЙ, науковий директор проекту "Рада за Європу", експерт в галузі європейського права. "Водночас, ключову роль в процесі реалізації Угоди, зокрема наближення українського законодавства до законодавства ЄС, відіграє уряд та Верховна Рада України. Місцевій владі, бізнесу та громадам потрібно вести діалог з ними, щоб донести до законодавців свою позицію. Ця позиція має бути відображена в законодавстві, прийнятому на виконання Угоди".
На готовності до співпраці з ЄС наголосив Голова Херсонської обласної ради Андрій ПУТІЛОВ. «Шанс, який був даний Україні, стати справжньою європейською державою, не повинен бути втрачений. Завдяки співпраці з експертами з європейської інтеграції, зацікавленими у співпраці з ЄС підприємствами, крок за кроком ми впроваджуємо європейські стандарти в наше життя і розвиваємо Херсонщину», -  підкреслив Путілов.
За словами Дениса ЧЕРНІКОВА, керівника Парламентської експертної групи з європейської інтеграції, бізнес та органи місцевого самоврядування повинні спільно працювати для максимальної ефективності використання можливостей підтримки від ЄС, адже протягом наступних років ЄС надасть десятки мільйонів євро для розвитку малого бізнесу та допомоги органам місцевого самоврядування. "Спільне завдання для бізнесу та влади - навчитися правильно формулювати запити, готувати якісні проекти, щоб ця допомога досягла результату - створення нових робочих місць, нових бізнесів, підвищення кваліфікації службовців і підприємців", - додав пан Денис. 
Також на круглому столі обговорили програму співпраці України та ЄС для регіонів, а саме проекти ЄС, що мають розпочатися найближчим часом.
Для отримання додаткової інформації звертайтесь за телефоном +380445313768. 

Довідкова інформація. Серію круглих столів в рамках проекту «РАДА за ЄВРОПУ» впроваджує Лабораторія законодавчих ініціатив. Проект фінансує Європейський Союз. Проект «РАДА за ЄВРОПУ» спрямований на підвищення рівня обізнаності членів парламенту України і місцевих політиків із тематикою ЄС, особливо щодо реалізації Угоди про Асоціацію і співробітництва Україна-ЄС. Він передбачає проведення шести тематичних круглих столів.
Kyiv, December 18, 2015

How Will the Association Agreement Influence Ukraine on local level?


On December, 16-17 seminars-roundtables "EU-Ukraine Association Agreement: Regional Dimension" took place in Odessa and Kherson Regional Councils in the framework of the "RADA za EUROPU" project.  The deputies of regional, city and district councils, as well as civil society activists discussed regional aspects of the implementation of the Association Agreement. The roundtables were organized with the support of Odesa and Kherson Regional Organizations of the Committee of Voters of Ukraine, and Odessa and Kherson Regional Councils and Regional State Administrations.
Participants had the opportunity to learn about the overall structure of the Agreement, the status of implementation, the provision of a deep and comprehensive free trade area, and the importance of opportunities for regional development, which Agreement opens.
"Local deputies, who are closer to people, have the opportunity to inform the public about the Agreement. Therefore, the successful implementation of the Agreement mostly depends on the ability of local authorities to explain the objectives of the Agreement", says Robert KHOROLSKYY, Scientific Director of the "RADA za EUROPU" project, an expert in European law. "However, the key role in the implementation of the Agreement, in particular the approximation of Ukrainian legislation to EU, plays Government and Parliament of Ukraine. Local authorities, businesses and communities need to be engaged in a dialogue with them to convey to legislators their position, which should be reflected in legislation, which is adopted on the implementation of the Agreement."
Head of Kherson Regional Council Andriy PUTILOV stressed on willingness to cooperate with the EU. "The chance, which was given to Ukraine to become a true European state, should not be missed. Due to the cooperation with the experts on European integration, interested in collaboration with EU companies, we are step by step introducing European standards into our lives and develop Kherson region", emphasized PUTILOV.
According to Denys CHERNIKOV, Head of the Parliamentary expert group on European integration, business and local authorities should work together to use their best endeavours of the EU support, because in the coming years the EU will provide tens of millions of Euros for the development of small business and aid to local governments. "The joint task for business and government is to learn how to state requests properly, prepare high-quality projects so that this aid reaches the result - creating new vacancies, new businesses, training employees and entrepreneurs", added Denys CHERNIKOV.
Moreover, during the roundtables the program of cooperation with regions between Ukraine and EU was discussed, namely the EU projects which have to start soon.
For further information please contact +380445313768.

Background information
The series of roundtables in the framework of the "RADA za EUROPU" project is implemented by the Agency for Legislative Initiatives and financed by the European Union. "RADA za EUROPU" project aimed at raising awareness of the Members of the Parliament of Ukraine and local politicians on EU, particularly on the AA implementation and the EU-Ukraine cooperation. It envisage holding of the topical roundtables. 


Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.