11.03.22

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Україна отримала перші виплати згідно з Екстреними заходами солідарності від ЄІБ в межах негайної підтримки країни Європейським Союзом

Logo
Україна отримала перші виплати згідно з Екстреними заходами солідарності від ЄІБ в межах негайної підтримки країни Європейським Союзом

EN version is below

  • Було здійснено перші два перекази, а подальші виплати коштів заплановані вже найближчими днями.
  • Ці кошти є частиною екстреного пакету фінансової підтримки для України розміром у 668 млн євро, схваленого Радою директорів ЄІБ 4 березня 2022 року.
  • Група ЄІБ працює, щоб забезпечити додаткову фінансову та технічну підтримку для України, а також сусідніх країн в ЄС та поза його межами, щоб допомогти їм впоратися із пошкодженнями, спричиненими війною, та напливом біженців.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), банк Європейського Союзу, що належить його 27 державам-членам, здійснив перші два перекази загальною сумою у 129 млн євро Уряду України на найбільш нагальні потреби. Ці кошти є частиною Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, в межах якого 4 березня Рада директорів ЄІБ схвалила виділення 668 млн євро для країни. Фінансування гарантується ЄС в межах Мандату зовнішнього кредитування та доповнює інші ініціативи, анонсовані інституціями ЄС.

У відповідь на запити Уряду України, подальші виплати відбудуться найближчими днями.

Президент ЄІБ Вернер Хойєр сказав: «Жорстоке та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що понад 2 млн людей були змушені залишити країну, а також спричинило гуманітарну та безпекову кризу. Європейський інвестиційний банк надає Україні оперативну фінансову підтримку, щоб допомогти країні з нагальними фінансовими потребами. Нині ключовими факторами є швидкість і гнучкість, і ми, як банк ЄС, будемо продовжувати працювати у тісній взаємодії з Урядом України, щоб українці могли отримати користь від підтримки ЄІБ, коли вони найбільше її потребують. Ми старанно працюємо, щоб надати ще більше підтримки – передбачається пакет розміром у 2 млрд євро від ЄІБ – для критичної інфраструктури та для того, щоб відбудувати усе, що знищила російська армія, у вільній і незалежній Україні. Найближчими днями ми також сподіваємося оголосити подальше фінансування для підтримки сусідів України як в ЄС, так і за його межами, оскільки вони надають прихисток і захист для біженців, що рятуються від війни».

Президент Хойєр додав: «Сьогодні, як голова групи Міжнародних банків розвитку, я провів зустріч з керівниками цих установ, щоб забезпечити об'єднання нашого досвіду та наших фінансових зусиль з метою підтримки України у цей скрутний час».

Сергій Марченко, Міністр фінансів України, сказав: «Ми вдячні Європейському інвестиційному банку за тісну співпрацю й ефективне використання наявних механізмів підтримки в складний для України час. Ми цінуємо оперативні дії, завдяки яким ми змогли отримати кошти, які є дуже важливими для задоволення нагальних фінансових потреб країни. Найближчим часом також сподіваємося на обговорення нових проєктів, спрямованих на відбудову економічної та соціальної інфраструктури України».

Фінансування, що було схвалено та поступово надходить, доступне для української влади, щоб задовольнити найбільш нагальні фінансові потреби. Ці кошти походять з двох кредитів ЄІБ, схвалених до початку російської агресії проти України з метою підтримки підприємств малого та середнього бізнесу, а також агросектору в країні.

Нині ЄІБ також продовжує працювати над подальшими ініціативами в межах Пакету солідарності з Україною, серед яких:

  1. Фінансування потреб критичної інфраструктури в Україні шляхом перепрофілювання коштів в межах інфраструктурних проєктів задля забезпечення нагальних потреб в інвестиціях і відновленні. Вони будуть спрямовані на транспорт, енергетику, міський розвиток і цифрові інвестиції. Ці кошти стануть доступними дуже скоро, щойно українська влада підпише зміни до чинних угод;
  2. Допомога у відбудові всього, що знищила російська армія, шляхом фінансування необхідної нової критичної економічної та соціальної інфраструктури, щойно розпочнеться відбудова вільної та незалежної України після війни. Для цього ЄІБ скористається своїм досвідом, набутим під час впровадження Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, що підтримала реконструкцію 238 проєктів комунальної та соціальної інфраструктури, як-от шкіл і дитячих садків, лікарень і соціального житла після російської агресії 2014 року.

Водночас експерти ЄІБ оцінюють потреби країн-сусідів України та країн ЄС, що приймають біженців з України або зазнали впливу війни в інших сферах. Банк ЄС працює з органами центральної та місцевої влади, державними установами розвитку та іншими партнерами, щоб зробити фінансову та технічну допомогу доступною для цих країн і регіонів якнайшвидше. Щоб забезпечити кошти, ЄІБ може здійснити оперативний перегляд пріоритетів серед наявних, але ще не виділених кредитів для регіонів і міст, або затвердити нові операції, спрямовані на підтримку біженців, профінансувавши їх обсягом до 100% замість звичного максимуму у 50%.

Довідкова інформація

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – це інституція довгострокового кредитування Європейського Союзу. Його власниками є держави-члени Євросоюзу. Банк надає доступ до довгострокового фінансування для розумного інвестування задля впровадження політик ЄС.

Контакти для преси:

Ширін Вілер, s.wheeler@eib.org, тел.: +44 7827 445611

Дірк Хайльман, d.heilmann@eib.org, тел.: +352 691 284 094

Вебсайт: www.eib.org/presspress@eib.org

 

 

_______________________

 

 

First payments under EIB Ukraine Solidarity Urgent Response reach Ukraine as part of European Union immediate support to the country

  • The first two disbursements have taken place, with further disbursements scheduled for the coming days
  • The funds are part of a €668 million immediate financial support package for Ukraine approved on 4 March 2022 by the EIB Board of Directors.
  • The EIB Group is working to provide additional financial and technical support for Ukraine and its EU and non-EU neighbours to help them cope with war-related damage and the inflow of refugees.

The European Investment Bank (EIB), the Bank of the European Union, owned by its 27 Member States, made the first two disbursements totalling €129 million to the Government of Ukraine for the most urgent needs. These funds are part of the EIB's Ukraine Solidarity Urgent Response of which €668 million was approved by the EIB Board of Directors on 4 March. The financing benefits from the EU guarantee under the External Lending Mandate and complements other initiatives announced by EU institutions

Following requests from the Government of Ukraine, further disbursements are scheduled for the coming days.

EIB President Werner Hoyer said: "Russia's brutal and illegal invasion of Ukraine has driven more than 2 million people out of the country and triggered a humanitarian and security emergency. The European Investment Bank is delivering rapid financial support to Ukraine to assist with urgent financing needs. Speed and flexibility are key here and we, as the EU bank, will continue to work in close coordination with the Government of Ukraine to ensure that Ukrainian people may benefit from EIB support when they need it most. We are working hard to provide more support — I envisage a package for a total of €2 billion from the EIB — for critical infrastructure and to rebuild what the Russian army has knocked down, in a free and independent Ukraine. We also hope to announce in the coming days further financing to support Ukraine's neighbours in and outside the European Union as they offer shelter and protection to refugees fleeing war."

President Hoyer added: "Today as chair of the group of multilateral development banks, I convened a meeting of the heads of these banks to ensure that we pool our expertise and coordinate our financial efforts to support Ukraine in its hour of need."

Serhii Marchenko, Minister of Finance of Ukraine, said: "We are grateful to the European Investment Bank for close cooperation and efficient use of existing mechanisms to support Ukraine in these difficult times. We appreciate the swift actions, which allowed us to get essential funds for meeting the country's urgent financial needs. We also hope to discuss new projects aimed at rebuilding economic and social infrastructure in the country in the near future."

The funds approved and disbursed so far have now reached the Ukrainian authorities to help them meet their most immediate and urgent financial needs. The finance stems from two EIB loans approved before Russia's aggression against Ukraine, to support the country's small and medium-sized enterprises and agricultural sector.

Under its Solidarity Package for Ukraine, the EIB is now pursuing further initiatives, including:

  1. Financing critical infrastructure needs in Ukraine by repurposing infrastructure project commitments to meet immediate investment and reconstruction needs. The financing will cover transport, energy, urban development and digital investment. The money can be made available very quickly, as soon as the Ukrainian authorities sign off on amendments to existing contracts.
  2. Helping to rebuild whatever the Russian army destroys by financing new critical economic and social infrastructure needed as soon as a free and independent Ukraine is re-established after the war. For this, the EIB will use its experience with the Ukraine Early Recovery Programme that has so far supported, after Russian aggression in 2014, reconstruction in 238 municipal and social infrastructure projects involving schools and kindergartens, hospitals and social housing.   

In parallel, EIB experts are currently assessing the needs of countries in Ukraine's neighbourhood and within the European Union that are welcoming refugees from Ukraine, or are affected by the war in other ways. The EIB is working with our partner EU institutions, as well as national and local authorities, national promotional institutions and other counterparties to make financial and technical assistance urgently available to these countries and regions. To provide the funds, the EIB could rapidly reprioritise existing, but as yet undisbursed loans to regions and municipalities, or approve new refugee-related operations, financing up to 100% of the total instead of the usual maximum of 50%.

Background information

The European Investment Bank (EIB) is the long-term lending institution of the European Union owned by its Member States. It makes long-term finance available for sound investment in order to contribute towards EU policy goals.

Press contacts

Shirin Wheeler, s.wheeler@eib.org, tel.: +44 7827 445611

Dirk Heilmann, d.heilmann@eib.org, tel.: +352 691 284 094
Website: www.eib.org/presspress@eib.org

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.