04.03.22

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Рада ЄІБ затвердила 668 млн євро екстреної фінансової підтримки для України

Logo
Рада ЄІБ затвердила 668 млн євро екстреної фінансової підтримки для України

EN version is below

  • Рада найрішучішим чином одноголосно засуджує жорстоке та незаконне вторгнення Росії на територію України
  • Ця фінансова підтримка – це частина Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ
  • Додаткова фінансова та технічна підтримка для України, її сусідів та країн ЄС допоможе впоратися із пошкодженнями, спричиненими війною, та напливом біженців.

На позачерговому засіданні, скликаному 4 березня для обговорення термінової підтримки України з боку ЄІБ, Рада директорів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) одноголосно висловила жах і засудила жорстоку, незаконну та невиправдану агресію Росії проти України. 

Рада затвердила екстрену фінансову підтримку для України у розмірі 668 млн євро. Цей пакет первинної допомоги для зруйнованої війною країни гарантується ЄС в межах Мандату зовнішнього кредитування та доповнює інші ініціативи, анонсовані інституціями ЄС. Це допоможе українській владі задовольнити найнагальніші фінансові потреби, зокрема закупівлю продовольчих товарів, медикаментів і пального для громадян. Ця екстрена підтримка стане доступною протягом кількох днів. ЄІБ перекаже кошти, доступні в межах двох кредитів ЄІБ, що спершу були надані з метою підтримки підприємств малого та середнього бізнесу, а також агросектору України.

Крім того, Рада погодила продовження роботи ЄІБ щодо подальших ініціатив в межах екстреного Пакету солідарності з Україною. Серед них:

1. Фінансування потреб критичної інфраструктури в Україні шляхом перепрофілювання коштів в межах інфраструктурних проєктів задля забезпечення нагальних потреб в інвестиціях і відновленні. Вони будуть спрямовані на транспорт, енергетику, міський розвиток і цифрові інвестиції. Ці кошти стануть доступними дуже скоро, щойно українська влада буде в змозі підписати зміни до чинних угод;

2.  Допомога у відбудові всього, що знищила російська армія, шляхом фінансування необхідної нової критичної економічної та соціальної інфраструктури, щойно розпочнеться відбудова вільної та незалежної України після війни. Для цього ЄІБ скористається своїм досвідом, набутим під час впровадження Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, що підтримала реконструкцію 238 проєктів комунальної та соціальної інфраструктури, як-от шкіл і дитячих садків, лікарень і соціального житла після російської агресії 2014 року.

Крім того, зараз експерти ЄІБ оцінюють потреби країн-сусідів України та країн ЄС, що приймають біженців з України або зазнали впливу війни в інших сферах. Банк ЄС працює з органами центральної і місцевої влади, державними установами розвитку та іншими партнерами, щоб зробити фінансову та технічну допомогу доступною для цих країн і регіонів якнайшвидше. Фінансування може відбуватися шляхом перегляду пріоритетів серед наявних, але ще не виділених кредитів для регіонів і міст, або затвердження нових операцій, спрямованих на підтримку біженців, які ЄІБ зможе профінансувати обсягом до 100% замість звичного максимуму у 50%.

Вернер Хойєр, Президент Європейського інвестиційного банку, сказав: «Перед обличчям цієї шокуючої збройної агресії Росії я зворушений відчайдушністю, сміливістю і незламністю українського народу. Ми рішуче налаштовані зробити все можливе, щоб підтримати Україну і показати реальну європейську солідарність з країною. Завдяки важливій підтримці з боку Європейської Комісії, ми зібрали значний фінансовий пакет, що є частиною загальних екстрених заходів ЄС. Сьогодні Рада погодила надання доступу до 668 млн євро необхідної ліквідності, щоб підтримати українську владу.  Це перший крок нашого екстреного Пакету солідарності з Україною. Крім того, Банк шукає шляхи, як прискорити надання додаткових 1,3 млрд євро інвестицій. Щойно умови дозволять, ми допоможемо відбудувати те, що буде зруйноване в Україні внаслідок вторгнення. Ми також вживатимемо заходів, щоб допомогти усім постраждалим країнам як в ЄС, так і сусіднім, впоратися із прибуттям біженців з України та економічними втратами, спричиненими цією жахливою війною».

Валдіс Домбровскіс, Виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії, сказав: «Цей бажаний і значний пакет від ЄІБ – ще один прояв непохитної солідарності ЄС з Україною, коли країна стикається з величезними потребами. Він забезпечить негайну ліквідність для української влади у той час, коли вона бореться проти протизаконної та жорстокої агресії з боку Росії. Ми у Єврокомісії зробимо все залежне від нас, щоб надати максимальну підтримку Україні, співпрацюючи з країнами-членами та іншими інституціями та установами ЄС».

 Довідкова інформація

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – це інституція довгострокового кредитування Європейського Союзу. Його власниками є держави-члени Євросоюзу. Банк надає доступ до довгострокового фінансування для розумного інвестування задля впровадження політик ЄС.

Контакти для преси:

Ольга Сушицька, o.sushytska@ext.eib.org (link sends e-mail),  тел: +380672436355  

Ширін Вілер, s.wheeler@eib.org (link sends e-mail), тел: +44 7827 445611

Дірк Хайльман, d.heilmann@eib.org (link sends e-mail), тел: +352 691 284 094
Вебсайт: www.eib.org/press (link is external)press@eib.org (link sends e-mail)

 

______________

 

 

EIB Board approves EUR 668 million immediate financial support to Ukraine  

 

  • The Board unanimously condemns Russia's brutal and illegal invasion of Ukraine in the strongest terms  
  • Financial support is part of EIB Ukraine Solidarity Urgent Response
  • Additional financial and technical support for Ukraine, neighbouring, and EU countries will help cope with war-related damage and inflow of refugees.

At an extraordinary meeting convened on 4 March to discuss urgent EIB support for Ukraine, the Board of Directors of the European Investment Bank (EIB) unanimously expressed its horror and condemnation of Russia's brutal, illegal and unjustified aggression against Ukraine.

The Board approved a EUR 668 million immediate financial support for Ukraine. This initial support package for the war-torn country benefits from the EU guarantee under the External Lending Mandate and complements other initiatives announced by EU institutions. It will help the Ukrainian authorities to meet most urgent financial needs, including buying food, medical supply and fuel for its citizens. The immediate support will be available in a matter of days. The EIB will disburse funds available under two EIB loans that were originally granted to support SMEs and the agricultural sector in Ukraine.

In addition, the Board agreed that the EIB should pursue further initiatives under the emergency Solidarity Package for Ukraine. These include:

  1. Financing critical infrastructure needs in Ukraine by repurposing infrastructure project commitments to meet immediate investment and reconstruction needs. These will cover transport, energy, urban development and digital investment. This money can be available very quickly, as soon as Ukrainian authorities are in a position to sign off on amendments to existing contracts;
  2. Helping to rebuild whatever the Russian army destroys by financing new critical economic and social infrastructure needed as soon as a free and independent Ukraine is re-established after the war. For this the EIB will use its experience with the Ukraine Early Recovery Program that had supported, after the Russian aggression of 2014, the reconstruction of 238 municipal and social infrastructure projects like schools and kindergartens, hospitals and social housing.    

In addition, EIB experts are currently assessing the needs of countries in Ukraine's neighbourhood and within the EU that are welcoming refugees from Ukraine or are affected by the war in other ways. The EU bank is working with national and local authorities, National Promotional Institutions and other counterparties to make financial and technical assistance urgently available to these countries and regions. Financing could take the form of rapidly reprioritising existing, as yet undisbursed loans to regions and municipalities, or approving new refugee-related operations that the EIB could finance up to a 100% instead of the usual maximum 50%. 

Werner Hoyer, President of the European Investment Bank, said: "In the face of Russia's shocking military aggression, I am moved by the determination, bravery and grit of the Ukrainian people. We are determined to do everything we can to support Ukraine and concretely demonstrate European solidarity with the country. With the crucial support of the European Commission, we have put together a significant financial package as part of the EU's overall immediate response. Today, our board has agreed to make EUR 668m of much needed liquidity available to support the Ukrainian authorities. This is the first part of our emergency Solidarity Package for Ukraine. In addition, the Bank is looking at ways to accelerate the delivery of an additional EUR 1.3 billion of investment. As soon as conditions allow we will help rebuild what the invasion destroyed in Ukraine. We will also step in to help all affected countries, whether within the EU or in its neighbourhood, to cope with the arrival of refugees from Ukraine and with the economic damage brought by this terrible war."

Valdis Dombrovskis, Executive Vice President of the European Commission, said: "This welcome and substantial EIB package is the latest demonstration of the EU's unwavering solidarity with Ukraine, when the country is facing immense needs. It will provide immediate liquidity to the Ukrainian government as they fight against Russia's illegal and cruel aggression. The EU Commission will leave no stone unturned in providing maximum support to Ukraine, working with Member States and other EU institutions and bodies."

Background information

The European Investment Bank (EIB) is the long-term lending institution of the European Union owned by its Member States. It makes long-term finance available for sound investment in order to contribute towards EU policy goals.

Press Officer:

Shirin Wheeler, s.wheeler@eib.org (link sends e-mail), tel.: +44 7827 445611

Dirk Heilmann, d.heilmann@eib.org (link sends e-mail), tel.: +352 691 284 094
Website: www.eib.org/press (link is external)press@eib.org (link sends

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Немає коментарів:

Дописати коментар

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.