14.08.2015

ЄС підтримує презентацію звіту щодо дискримінації та нерівності в Україні


Київ, 14 серпня, 2015

ЄС підтримує презентацію звіту щодо дискримінації та нерівності в Україні

14 серпня за підтримки ЄС відбулася презентація першого всебічного та докладного звіту про дискримінацію та нерівність в Україні. Звіт "На межі: Вирішення проблем дискримінації та нерівності в Україні", що складається з 400 сторінок, був підготовлений організацією The Equal Rights Trust (Лондон, Велика Британія) у партнерстві з Центром "Наш світ" (Київ, Україна).
У ньому описуються характерні моделі дискримінації за різними ознаками та несприятливе становище певних уразливих груп, надається аналіз національного законодавства та міжнародних зобов'язань України в галузі прав людини. Також в дослідженні проведена оцінка ефективності впровадження реформ та надаються рекомендації українській владі з поліпшення ситуації.
Головним висновком дослідження є те, що хоча недавні реформи створили досить міцну законодавчу базу з питань рівності та недискримінації, існують значні прогалини в її практичній реалізації. Поточна суспільно-політична криза в Україні призвела до загострення деяких традиційних проблем у цій сфері та створила нові виклики для держави і суспільства.
Виконавча директорка Equal Rights Trust Димитрина Петрова зауважила: "Цей звіт публікується в період глибоких змін і невизначеності в Україні. Сьогодні вона знаходиться на перетині могутніх сил, які змагаються за її ідентичність. Наші дослідження показали, що мовно-етнічна дискримінація не була ключовою причиною поточного конфлікту. Проте, вже є тривожні ознаки того, що у довготривалій перспективі він може призвести до ще більшого розділення, дискримінації та несприятливого становища. Держава повинна гарантувати, що законодавство з питань рівності, ухвалене в останні роки, дійсно втілюється в життя, якщо вона бажає протистояти цій тенденції".
"Цей звіт є, ймовірно, першим всебічним і детальним висвітленням проблем дискримінації та нерівності в українському суспільстві. Ми спробували визначити найбільш важливі та характерні прояви дискримінації в Україні, показуючи їх в історичній, законодавчій та суспільній перспективі для того, щоби зрозуміти причини цих проблем та окреслити можливі шляхи їх вирішення. Сьогодні Україна знаходиться на початку екстрених реформ із наближення до сучасних стандартів Європейського Союзу та західного суспільства в цілому. Ми сподіваємося, що рекомендації, надані у цьому звіті, допоможуть у процесі модернізації українського суспільства і держави".- відзначив Андрій Кравчук, експерт Центру "Наш світ".
Довідкова інформація
Звіт "На межі: Вирішення проблем дискримінації та нерівності в Україні" підготовлений в рамках проекту ЄС "Розширення прав і можливостей громадянського суспільства для боротьби з дискримінацією ЛГБТІ в Україні", що спрямований на підтримку зусиль організацій громадянського суспільства України щодо подолання дискримінації та упереджень проти українських лесбійок, геїв, бісексуалів, трансґендерів та інтерсексуалів – але не як окремої групи, а через подолання дискримінації та нерівності щодо всіх вразливих соціальних груп.
Для детальнішої інформації, будь ласка, звертайтеся до: Андрій Маймулахін, email: coordinator@gay.org.ua, tel.: (044) 296-34-24, (050) 348-69-52
Знайти звіт можна за посиланням: http://bit.ly/1J3BxkM , більше інформації на: Equal Rights Trust сторінці: http://bit.ly/1TwJuAk та Центр "Наш світ": http://bit.ly/1h5u9es
Kyiv, 14 August, 2015

EU Supports Presentation of the Report Addressing Discrimination and Inequality in Ukraine

On August 14, with the EU support the first comprehensive study on discrimination and inequality in Ukraine was presented. In the Crosscurrents: Addressing Discrimination and Inequality in Ukraine 4oo pages report was prepared by the Equal Rights Trust (London, UK) in partnership with Nash Mir Centre (Kyiv, Ukraine).
It describes the characteristic patterns of discrimination on various grounds and disadvantages of certain vulnerable groups, provides an analysis of national legislation and international obligations of Ukraine in the field of human rights. The report also estimates the effectiveness of the implementation of reforms and provides recommendations to the Ukrainian authorities to improve the situation.
The bottom line of the research states there are significant gaps in reforms` implementation despite the recent creation of a fairly solid legal basis for equality and non-discrimination. The current socio-political crisis in Ukraine has led to the aggravation of some traditional problems in this area and has created new challenges for the state and society.
The executive director of the Equal Rights Trust Dimitrina Petrova noted: "This report is published in times of profound changes and uncertainty in Ukraine. Today she is in the crossroads of powerful forces which compete for her identity. Our research showed that ethnic discrimination has not been a key reason for the conflict. However there are already evidences that in the long run the conflict may lead to greater division, discrimination and disadvantages. Ukraine must ensure that legislation on equality, adopted in recent years, is actually been implemented if she is eager to resist this trend."
"This report is probably the first comprehensive coverage of the problems of discrimination and inequality in Ukrainian society. We tried to indicate the most important and specific practices of discrimination in Ukraine, showing them in historical, legislative and civil perspective to understand the causes of these problems and outline feasible ways for their solution. Today Ukraine is at the early stage of urgent reforms in line with the modern standards of the EU and western society at large. We hope that recommendations given in this report will assist the modernization process of Ukrainian society and state."- said Andriy Kravchuk, the Nash Mir expert.
Background information
"In the Crosscurrents: addressing discrimination and inequality in Ukraine" report is prepared within the EU-funded project "Empowering civil society to challenge discrimination against LGBTI persons in Ukraine" aimed to support the efforts of civil society in Ukraine to overcome discrimination and prejudice against Ukrainian lesbian, gay, bisexual, transgender and intersexual people – not as a separate group but through elimination of discrimination and inequality for all vulnerable social groups.
For more information, please contact:
Andriy Maymulakhin, email: coordinator@gay.org.ua, tel.: (044) 296-34-24, (050) 348-69-52
Find the report at: http://bit.ly/1UCFxwt and visit: Equal Rights Trust webpage: http://bit.ly/1TwJuAk and Nash Mir Centre webpage: http://bit.ly/1h5u9es


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.