10.11.2020

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] EU4Business запустив новий портал у межах Європейського тижня підприємництва 2020 в Україні

Logo
EU4Business запустив новий портал у межах Європейського тижня підприємництва 2020 в Україні

English version is below

10 листопада 2020 року розпочав роботу новий вебпортал EU4Business. Так відкрився Європейський тиждень підприємництва 2020 в Україні. Оновлений портал – це зручний інструмент, який представляє численні можливості, запропоновані Європейським Союзом для розвитку бізнесу в Україні  –перш за все, з метою допомоги українським малим та середнім підприємствам у протистоянні економічним викликам пандемії COVID-19.

«ЄС підтримує український малий бізнес. Загальна сума, виділена на підтримку в боротьбі з COVID-19, складає 190 млн євро. При цьому вагома частина цієї підтримки спрямована на малі та середні підприємства. Сьогодні ми запускаємо оновлений портал, де ви зможете знайти інформацію про нашу підтримку, отримати нові знання та навички для виходу на європейські та світові ринки й отримати доступ до доступніших фінансових ресурсів», – відзначив посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.

Новий портал структуровано за трьома напрямами підтримки бізнесу з боку ЄС: «Доступ до фінансів», «Послуги з розвитку бізнесу» та «Сприятливе бізнес-середовище». У розділі «Доступ до фінансів» підприємці можуть дізнатись, які місцеві банки співпрацюють з ЄС та його міжнародними фінансовими партнерами задля того, щоб фінансові продукти стали доступнішими та відповідали потребам малого і середнього бізнесу. Розділ «Послуги з розвитку бізнесу» зосереджується на послугах, які  пропонуються українським компаніям для вдосконалення їхніх знань та навичок, а організаціям, котрі підтримують бізнес,  для кращого обслуговування своїх клієнтів. У розділі «Сприятливе бізнес-середовище» підприємці можуть дізнатися, як ЄС допомагає вдосконалити формування економічної політики в Україні та підтримує державні установи у їхніх планах реформ та регуляторних рішеннях, які впливають на ділову активність.

Запуск оновленого порталу EU4Business відбувається в межах  відкриття Європейського тижня підприємництва 2020 в Україні, який є частиною загальноєвропейської кампанії. Мета Європейського тижня підприємництва – сприяти підприємництву в Європі, допомагаючи підприємцям знаходити інформацію про доступну підтримку та намагаючись заохотити дедалі більше людей започаткувати власний бізнес. Цьогорічна кампанія відбувається винятково в онлайн-режимі. Проте підприємці зможуть скористатися цілою низкою лекцій, тренінгів, круглих столів та інших ділових заходів, організованих проєктами та партнерами ЄС. Ці онлайн-події та публікації висвітлять можливості підтримки бізнесу та історії успіху підприємців, які скористались ініціативами EU4Business. Лише у 2019 році понад 4 000 українських підприємців отримали підтримку через програми EU4Business. За приблизними підрахунками, це допомогло їм створити понад 50 000 нових робочих місць та отримати понад 400 мільйонів євро додаткового доходу.

 

Довідкова інформація:

EU4Business – це ініціатива ЄС, яка допомагає Ммалому і середньому бізнесу у шести країнах регіону Східного партнерства, включно з Україною, ефективніше реалізувати свій потенціал та стимулювати економічне зростання.

 

За додатковою інформацією про EU4Business зверніться за адресою: delegation-ukraine@eeas.europa.eu.

____________

 

EU4Business Launches New Portal as Part of 2020 European SME Week in Ukraine

 

On 10 November 2020, the new EU4Business web portal marks the opening of the 2020 European SME Week in Ukraine. The renewed portal is a convenient tool that covers the numerous opportunities offered by the European Union for business development in Ukraine, in particular to help Ukrainian small and medium-sized enterprises withstand the economic challenges of the COVID-19 pandemic.

"The EU is standing by Ukrainian small entrepreneurs. A substantial part of our EUR 190 million COVID-19 response package for Ukraine is targeted at small and medium-sized enterprises. Today we are launching an updated portal, where you will be able to find information about our support, gain new knowledge and skills to enter European and global markets, and access more affordable financial resources," said Ambassador Matti Maasikas, Head of the EU Delegation to Ukraine.

The new portal is structured around three pillars of EU business support: Access to Finance, Business Development Services and Business Enabling Environment. Under Access to Finance, entrepreneurs can easily explore which local banks cooperate with the EU and its partner international financial institutions to make financial products more affordable and better suited for SME needs. The Business Development section describes which services are offered for Ukrainian companies to improve their knowledge and skills, and for business support organisations to better serve their clients. Under Business Enabling Environment, the entrepreneurs can learn how the EU helps improve economic policy-making in Ukraine and how government institutions are supported in their reform plans and regulatory decisions affecting business activity.

The launch of the updated EU4Business portal takes place in the framework of opening the European SME week 2020 in Ukraine, which is part of the pan-European campaign. The European SME Week aims to promote entrepreneurship in Europe by helping existing entrepreneurs find information on available support and trying to encourage more people to set up their own business. This year's campaign is happening exclusively online, but entrepreneurs will nevertheless be able to benefit from a series of lectures, trainings, roundtables and other business-related events organised by EU projects and partners. These online events and publications will highlight the business support opportunities and success stories of entrepreneurs who have benefited from EU4Business initiatives. In 2019 alone, more than 4,000 Ukrainian entrepreneurs were supported through the EU4Business programmes. According to estimations, this helped them create more than 50,000 new jobs and generate over EUR 400 million in extra income.

 

Background information:

EU4Business is an EU initiative that helps SMEs in the six countries of the Eastern Partnership region, including Ukraine, realise their potential more effectively and stimulate economic growth. 


For more information about EU4Business please contact delegation-ukraine@eeas.europa.eu.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.