22.05.2019

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] ЄС запускає в Україні нову програму EU4Digital для покращення онлайн-сервісів

Logo
ЄС запускає в Україні нову програму EU4Digital для покращення онлайн-сервісів

English version is below

22 травня 2019 року Європейський Союз офіційно запустив в Україні нову програму «EU4Digital: підтримка цифрової економіки та суспільства у Східному партнерстві». EU4Digital націлена на розширення переваг Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу для України та інших держав Східного партнерства з метою стимулювання економічного росту, створення робочих місць, покращення життя людей та допомоги бізнесу.

 

«Ми раді презентувати програму EU4Digital та хотіли би підкреслити, що ЄС приділяє велике значення зусиллям України щодо розвитку цифрового порядку денного. Гармонізація цифрових ринків призведе до збільшення конкуренції, а це − кращі онлайн-сервіси за кращою ціною. Це залучить інвестиції, активізує торгівлю та працевлаштування, сприятиме соціальному та економічному розвитку країни», − заявив Посол Хюґ Мінґареллі, голова Представництва Європейського Союзу в Україні.

 

«EU4Digital: підтримка цифрової економіки та суспільства у Східному партнерстві» − це регіональна програма для країн Східного партнерства. Програма розпочалась у січні 2019 року та триватиме до грудня 2021 року. ЇЇ фінансує Європейський Союз з бюджетом 11 мільйонів євро, виконує консорціум на чолі з EY.

 

Програма надає підтримку урядам країн, регуляторним органам та агенціям, які активно задіяні у розвитку цифрового сектору, а також підтримує суб'єктів економічної діяльності та інші зацікавлені сторони в інноваціях, навчанні та розвитку навичок. Кінцевою метою є те, щоб бізнес-спільнота та громадяни загалом отримали переваги від розвитку ефективних, безпечних та регульованих електронних мереж через доступ до кращих сервісів та посиленого потенціалу росту.

 

Цілі програми включають:

  • До 2020 року створення єдиного роумінгового простору у країнах Східного партнерства, що означає дешевші дзвінки для українців, які подорожують регіоном
  • Конкретна підтримка розвитку цифрових навичок, що відповідатимуть потребам галузей, що розвиваються
  • Забезпечення умов для інновацій і стартапів. Це буде включати вибір Центру інновацій ІКТ в Україні та проведення навчання в цьому секторі
  • Підтримка транскордонної електронної торгівлі, яка спростить експортні процедури, зменшить затримки на кордонах та збільшить безпеку і прозорість операцій, стимулюючи цифрову економіку в Україні, кількість та якість послуг, доступних споживачам
  • Щодо сфери електронного здоров'я, українська система охорони здоров'я, фахівці та пацієнти матимуть переваги від розробки у співпраці з національними органами влади рекомендацій та спільних стандартів у послугах електронного здоров'я, обміну даними та медичних записів

Україна визначила цифрову трансформацію як пріоритетну політику, що вже відзначено нещодавніми успіхами у впровадженні систем ProZorro та eHealth, у запровадженні мобільного покриття 4G та запуску електронних послуг у державному та приватному секторах. Цифровізація України проводиться спільними зусиллями з боку експертних та ділових спільнот, а у 2018 році Уряд затвердив Концепцію та План дій щодо розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки. До пріоритетів Цифрового порядку денного України належать законодавство про цифрову економіку та телекомунікації, цифрову інфраструктуру, а саме стратегію з розвитку високошвидкісного широкосмугового доступу до інтернету, Програма безготівкової економіки у сферах електронної торгівлі eTrade, електронного захисту eTrust та кібербезпеки Cybersecurity, ініціатива «Розумні міста - розумні регіони», яка зосереджена на децентралізації та реалізації програми електронних навичок eSkills, електронної системи охорони здоров'я eHealth та електронної торгівлі eTrade в регіонах України.

Контактна особа: Наталія Крамар, Action Global Communications, nataliya.k@actionprgroup.com тел: +38 050 984 62 46

_______________

 

EU launches new EU4Digital programme in Ukraine targeting better online services

 

On May 22, 2019, the European Union launched a new programme 'EU4Digital: supporting digital economy and society in the Eastern Partnership' in Ukraine. EU4Digital aims to extend the benefits of the European Union's Digital Single Market to Ukraine and the other Eastern Partner states, in order to boost economic growth and jobs, improve people's lives and help business.

 

"We are pleased to present the EU4Digital programme, and we would like to underline that the EU attaches a great importance to Ukraine's efforts to advance digital agenda," said Ambassador Hugues Mingarelli, Head of the EU Delegation to Ukraine. "The harmonisation of digital markets will result in increased competition, meaning improved online services at better prices and with greater choice. It will attract investments and boost trade and employment, contributing to the social and economic development of the country."

 

'EU4Digital: supporting digital economy and society in the Eastern Partnership' is a regional programme for the Eastern Partnership region. Running from January 2019 until December 2021, it is funded by the European Union with a budget of EUR 11 million and is implemented by a consortium led by EY.

 

The programme supports national governments, regulatory bodies and agencies active in the development of the digital sector, as well as economic actors and stakeholders in innovation, training and the development of skills. Ultimately, the business community and citizens at large will benefit from the development of effective, safe and well-regulated electronic networks through access to better services and increased growth potential.

 

The programme's targets include:

  • Achieving a common roaming space among Eastern Partner countries by 2020, meaning cheaper calls for Ukrainians travelling within the region
  • Concrete support for the development of digital skills to match the demands of emerging sectors
  • Enabling framework for innovation and start-ups. This will include selecting an ICT Innovation Centre in Ukraine and providing training in the sector
  • Support for cross-border eTrade, which will simplify export procedures, reduce border delays, and increase the security and transparency of operations, boosting the digital economy in Ukraine and the range and quality of services available to consumers
  • On eHealth, the Ukrainian health system, care professionals and ultimately patients will benefit from the development of guidelines and common standards on eHealth services, data exchange, and health records, in cooperation with national authorities

Ukraine has set digital transformation as a policy priority, marked by recent successes in implementation of the ProZorro and eHealth systems, 4G mobile coverage, and the introduction of eServices in the public and private sectors. Ukraine's digitalisation is led by joint efforts from the expert and business communities, and in 2018 the government adopted the Concept and the Action Plan for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020, coordinated under the chairmanship of the First Vice Prime Minister of Ukraine – Minister of Economic Development and Trade of Ukraine Stepan Kubiv. Priorities under Ukraine's digital agenda include legislation on the digital economy and telecommunications, digital infrastructure including broadband strategy, the Cashless Economy Programme in the areas of eTrade, eTrust and Cybersecurity, and the 'Smart Cities – Smart Regions' initiative focused on decentralisation and implementation of eSkills, eHealth, and eTrade across the regions of Ukraine.

For additional information, please contact Nataliya Kramar, Action Global Communications, nataliya.k@actionprgroup.com or tеl. +38 050 984 62 46

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.