13.05.2019

[EU Delegation to Ukraine – General public newsletter] Східне партнерство: висновки Голови ради міністрів закордонних справ ЄС з нагоди 10-ї річниці ініціативи

Logo
Східне партнерство: висновки Голови ради міністрів закордонних справ ЄС з нагоди 10-ї річниці ініціативи

English version is below

1. 10 років тому, у травні 2009 року, Голови Держав і Урядів та представники Республіки Азербайджан, Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Грузії, Республіки Молдова та України, представники Європейського Союзу, Голови Держав чи Урядів і представники Держав-членів Європейського Союзу зустрілися разом у Празі. Вони зустрілися задля зміцнення дружніх стосунків та партнерства, а також задля запуску стратегічного та амбітного партнерства, як особливого виміру Європейської політики сусідства, що стало доповненням до двосторонньої співпраці. Зусилля та прагнення побудувати успішний, стійкий, стабільний та демократичний регіон базуються на засадничих цінностях, інтересах та зобов'язаннях. Це відбулось шляхом наближення країн-партнерів Східної Європи до Європейського Союзу та розвиток міцніших зв'язків між самими країнами-партнерами на благо усіх.
2. 13 травня 2019 року відбулась зустріч з нагоди 10-річного ювілею ініціативи. На зустрічі були присутні міністри закордонних справ та представники Держав-членів ЄС, Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики та міністри закордонних справ шести східних партнерів Євросоюзу. Вони зібрались разом, щоб відзначити важливість ініціативи, відсвяткувати успіхи та досягнення, а також подумати про майбутнє стратегічного та амбіційного партнерства.
3. Східне Партнерство – це унікальна політика, яка спирається на засадничі цінності та спільні зобов'язання щодо принципів і норм міжнародного права, прав людини, включаючи права меншин, демократії, верховенства права, підзвітності та належного врядування, зокрема боротьби з корупцією, сталого розвитку та ринкової економіки. Ініціатива керується принципами спільного володіння, спільної відповідальності, інклюзивності, диференціації та дотримання умов, що ґрунтується на наших спільних пріоритетах. Річниця є чудовою нагодою продемонструвати нашу непохитну підтримку цінностей та принципів, які є наріжним каменем Східного партнерства; знову підтвердити спільні зобов'язання, закладені в деклараціях саміту Східного партнерства; підкреслити наш твердий намір щодо їх подальшої реалізації.
4. Протягом років, Східне Партнерство довело свою ефективну, динамічну, стійку, але адаптивну структуру. Ініціатива сприяла розвитку та адаптації до нових викликів, зокрема тих, що підривали стабільність та стійкість до ризиків. Найголовніше, ця ініціатива сприяла зміцненню вигідного партнерства для зацікавлених сторін. Східне Партнерство удосконалювалось задля досягнення основних глобальних стратегічних цілей, визначених Порядком денним ООН щодо сталого розвитку до 2030 року та Паризькою угодою щодо змін клімату. Реформа Європейської політики сусідства та Глобальна стратегія ЄС також вплинули на удосконалення Східного Партнерства.
5. Від 2009 року Східне Партнерство сформувало платформу для подальшого зміцнення взаємодії як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях. Зокрема, це відбувалося через широкий спектр угод та інших інструментів, таких як Пріоритети Партнерства, що дозволило досягти значних успіхів. Відбувалося постійне розширення співпраці сторін у рамках Східного партнерства. Мета цієї співпраці — забезпечити конкретні переваги для громадян, прискорити політичну асоціацію, економічну інтеграцію та посилити партнерство між ЄС та зацікавленими партнерами. 20 практичних досягнень до 2020 року зосереджені на практичному співробітництві, що сприятиме економічному розвитку та ринковим можливостям, зміцненню демократичних інституцій, розвитку належного управління та верховенства права. Це також зміцнить взаємозв'язки, мобільність, контакти між людьми й охорону навколишнього середовища, зокрема пом'якшення змін клімату та енергоефективность. Партнерство в рамках ініціативи допомогло країнам-членам ЄС та їх східним партнерам краще зрозуміти спільні потреби, амбіції та очікування.
6. Це Партнерство є вигідним для всіх сторін. За 10 років свого існування Партнерство довело громадянам свою успішність. Це позитивний досвід, що заохочує нас продовжувати працювати в дусі тісної співпраці, також для того, аби наші суспільства могли повною мірою скористатися всіма перевагами - від збільшення добробуту до демократії, стабільності та безпеки, що випливають з такого партнерства.
7. У майбутньому на нас чекають нові випробування. Втілення реформ та дотримання погоджених зобов'язань повинні залишатись у фокусі в прийдешні роки. Мета — зберегти та підтримати позитивний вплив та тривалий успіх Партнерства згідно з його цінностями та принципами. У цьому контексті важливу роль грає громадянське суспільство: аналітичні центри, правозахисники, вразливі групи населення, журналісти та інші гравці медіа-сфери, жінки, молодь та приватний сектор. Ми погодили низку конкретних проектів, що стануть внеском у «нову угоду» для молоді країн Партнерства.
8. Наші досягнення — зростання обсягів торгівлі та посилення політичної асоціації, економічна інтеграція та секторальна співпраця між ЄС та зацікавленими країнами-партнерами, — слугуватимуть натхненням для подальшого прогресу в майбутньому. Цей прогрес базуватиметься на взаємних інтересах, потребах, спільних пріоритетах та сталому втіленні реформ. Ми повинні продовжувати структуровану рефлексію і брати участь у інклюзивному та широкому процесі консультацій щодо порядку денного нашої майбутньої співпраці, також для того, аби забезпечити змістовну та вчасну підготовку до наступного саміту Східного Партнерства. Продемонструймо ж нашу спільну готовність розробляти порядок денний Східного партнерства і поза 2020 рік, забезпечивши те, що ми залишимось сильнішими разом.

‐----‐---------

Eastern Partnership foreign ministers' meeting: Chair's conclusions on the occasion of the Eastern Partnership 10th Anniversary

1. Ten years ago, in May 2009, the Heads of State or Government and representatives of the Republic of Armenia, the Republic of Azerbaijan, the Republic of Belarus, Georgia, the Republic of Moldova, and Ukraine, the representatives of the European Union and the Heads of State or Government and representatives of Member States of the European Union gathered in Prague to strengthen our mutual ties of friendship and cooperation and to launch a strategic and ambitious partnership, as a specific dimension of the European Neighbourhood Policy to be developed in complementarity with bilateral cooperation. This joint endeavour, in an effort to build a more prosperous, resilient, stable and democratic region, was based on shared values, mutual interests and commitments, bringing Eastern European Partner countries closer to the European Union and developing stronger ties among the partner countries themselves, for the benefit of all.
2. On 13 May 2019, the Foreign Ministers and representatives of Member States of the European Union, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Foreign Ministers of the six Eastern European Partners met in Brussels to celebrate the 10th anniversary of the Eastern Partnership, to reiterate its importance, to celebrate its success and achievements so far, as well as to reflect on the future of our continued strategic and ambitious partnership.
3. This unique policy is based on shared fundamental values and our joint commitment to the principles and norms of international law, human rights including rights of persons belonging to minorities, democracy and rule of law, accountability and good governance, including the fight against corruption, sustainable development and market economy. It is governed by principles of shared ownership, joint responsibility, inclusivity, differentiation and conditionality, and based on our joint priorities. This is the moment to renew our unwavering support for these fundamental values and principles which lie at the heart of our Partnership; to reaffirm the joint commitments enshrined in the Eastern Partnership Summit declarations; and to underline our firm intention to carry them forward.
4. Over the years, the Eastern Partnership has proved to be an efficient, resilient, tailored and dynamic framework. It has served to develop, to adapt to new challenges, including those to stability and resilience, and ultimately to strengthen our mutually beneficial relationship. The Eastern Partnership has been updated to support the delivery of the key global policy goals set by the UN 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement on Climate Change, also reflecting the revised European Neighbourhood Policy as well as the EU Global Strategy.
5. Since 2009, the Eastern Partnership has provided a solid foundation to further deepen cooperation, both at bilateral and multilateral levels, including through a broad range of Agreements and other instruments such as Partnership Priorities, and allowed us to achieve important accomplishments. The Eastern Partnership has evolved and continuously broadened its areas of cooperation, delivering tangible results to citizens and accelerating political association, economic integration and enhanced partnership between the EU and interested partners. The 20 deliverables set for 2020 further focused on practical cooperation, thereby promoting economic development and market opportunities, strengthening democratic institutions, good governance and rule of law, promoting connectivity, energy efficiency, environmental protection and climate change mitigation, as well as fostering mobility and people-to-people contacts. Through the Eastern Partnership, EU Member States and Eastern Partners have developed a better understanding of mutual needs, ambitions and expectations.
6. This Partnership benefits us all; 10 years on from its creation, it has proven to be a success for our citizens. This positive experience enables us to continue to work jointly and in a spirit of close cooperation to ensure our societies can fully reap all the benefits, from increased prosperity to democracy, stability and security that come from such a Partnership.
7. Further challenges lie ahead. Reform implementation and delivery of the agreed commitments must remain the main focus in the years to come, with the objective of preserving and sustaining the Partnership's positive impact and continued success, and in full respect of the its values and principles. In this context, civil society, including think tanks and human rights defenders, as well as vulnerable groups, journalists and other media actors, women, young people, and the private sector play an important role. We have agreed on a set of concrete projects that shall contribute to a 'new deal' for the youth of the Partner countries.
8. Our achievements, such as increased trade and strengthened political association, economic integration and sectoral cooperation between the EU and interested partner countries, will serve as an inspiration for further progress in the future based on mutual interests, needs, joint priorities and sustainable reform implementation. We need to continue the structured reflection and engage in an inclusive and broad consultation process on our future cooperation agenda, notably with a view to ensuring substantive and timely preparations for the next EaP Summit. Let us demonstrate our shared determination to develop the Eastern Partnership agenda beyond 2020, ensuring that we will remain stronger together.

Читати далі

Ukraine

101 Volodymyrska St. Kyiv, 01033 Ukraine

facebook twitter youtube rss
View this email in your browser
Data Protection

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Пожалуйста, воздержитесь от не нормативной лексики.